Douglas DC3
 

 
  ICAO: DC3 / EC-ASM "Tenerife"  
       
  VMO 200 KIAS  
  VLE 144 KIAS  
  VFE 154 KIAS  
  VMC 66 KIAS  
  V2 84 KIAS  
  Max bank angle 30  
  Max pitch angle 20  
  Max vertical speed 2000 FT/M  
  Max touchdown speed 300 FT/M  
  Max speed at touchdown 90 KIAS  
  G Max 3 G  
       
  MTOW 26200 LBS  
  MLW 26200 LBS  
       
  Download texture MAAM